Faceți căutări pe acest blog

UE : Baze de date - Registre electronice a documentelor


Noul articol 255 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene oferă cetăţenilor şi rezidenţilor din statele membre dreptul de acces la documentele Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei. În vederea punerii în aplicare a acestei dispoziţii, Consiliul şi Parlamentul European au adoptat la data de 30 mai 2001 un regulament privind accesul publicului la documentele celor trei instituţii care stabileşte principiile şi limitele generale ale acestui acces.

Pentru a ajuta cetăţenii în exercitarea drepturilor care le revin, acest regulament prevede că fiecare dintre cele trei instituţii trebuie să pună la dispoziţie un registru al documentelor în format electronic.Prin urmare, Comisia a decis să creeze un registru care să cuprindă, în primul rând, anumite categorii de documente, în special documente legislative de tip COM, C şi SEC şi din alte categorii, precum agendele de lucru şi procesele-verbale ale reuniunilor Comisiei. Acest registru conţine numai referinţele documentelor elaborate începând de la 1 ianuarie 2001. Treptat, vor fi incluse şi alte categorii de documente.

Acest registru completează baza de date privind procedurile interinstituţionale,PreLex, care poate fi folosită pentru căutarea unor documente elaborate de instituţii în cadrul procesului de redactare a legislaţiei comunitare.

 Pentru fiecare document, registrul cuprinde:

- identificatorul sau numărul de referinţă,
- titlul documentului în limbile în care acesta este disponibil,
- data documentului,
- limbile în care documentul este disponibil,
- departamentul responsabil cu redactarea documentului.Registrul public al documentelor Consiliului, care este operaţional începând cu 1 ianuarie 1999, conţine referinţe la documentele Consiliului, introduse în acesta printr-un sistem automat de arhivare. Prin urmare, toate documentele care nu sunt sensibile, înaintate Consiliului sau unuia din grupurile de pregătire ale acestuia, care urmează să servească drept bază pentru deliberări, care ar putea influenţa procesul decizional sau reflecta progresul realizat cu privire la un anumit subiect, sunt prezentate în mod automat în registru.

Baza de date a registrului

Baza de date a registrului cuprinde referințe la documente elaborate în cadrul Secretariatului General al Consiliului UE începând cu 1 ianuarie 1999 în limbile oficiale.  Pentru o serie de documente, conț inutul este de asemenea inclus: a se vedea Observaț ie importantă (privind conț inutul documentelor) pentru detalii suplimentare. Pot fi efectuate căutări în documentul integral prin utilizarea opțiunii „Conținut” ș i/sau prin bifarea căsuț ei „Numai documentele publice” (a se vedea Pagina de căutare pentru detalii suplimentare). Documentele de acest tip pot fi uș or identificate în lista de rezultate:  coloana „Conț inut” va afiș a pictograma corespunzătoare (a se vedea Pagina Rezultate).

Fiecare înregistrare (referinț ă) este formată din 12 câmpuri: Numărul documentului, (Cuvinte în) Titlu, (Cuvinte în) Text, Fiș ier interinstituț ional, Obiectul, Data documentului, Data reuniunii, Data arhivării, Limba documentului, Categoria documentului, Sursă ș i Destinatar. 

Baza de date este actualizată în fiecare noapte pentru a include documentele nou create.

conţine referinţele documentelor redactate de către instituţie sau transmise acesteia începând cu data de 3 decembrie 2001, data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

Marea majoritate a acestor documente sunt accesibile în mod direct publicului, în versiune electronică.

Accesul electronic este gratuit şi nu necesită o justificare specială.

Registrul conţine, în general, pentru fiecare document:
  • cota sau numărul de referinţă
  • data documentului
  • autorul sau serviciul responsabil pentru elaborarea documentului
  • оreferinţe (legături către alte documente care fac parte din aceeaşi procedură)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu