Faceți căutări pe acest blog

UE: Baze de date - Acordurile internationale

Acordurile fac parte din legislaţia secundară a UE. Acestea sunt rezultatul unui acord de voinţă între UE şi o ţară terţă sau al unui acord de cooperare între instituţiile europene.

Acordurile internaţionale
 
Acordurile internaţionale sunt acordurile încheiate între UE, pe de-o parte, şi o ţară sau o organizaţie terţă, pe de altă parte. Articolul 216 (FR) din Tratatul privind funcţionarea UE prezintă cazurile în care UE este abilitată să încheie astfel de acorduri.


De asemenea, acordurile internaţionale au o aplicabilitate obligatorie în întreaga UE. Acordurile internaţionale au o valoare juridică superioară în raport cu actele unilaterale ale legislaţiei secundare, care trebuie, prin urmare, să fie conforme cu primele.


 se desfăşoară în mai multe etape: Consiliul adoptă recomandările care definesc mandatul de negociere al Comisiei. În continuare, Comisia negociază acordul, apoi îl semnează împreună cu Consiliul. Parlamentul este în permanenţă consultat şi trebuie să dea aprobări în anumite cazuri. În final, Consiliul încheie acordul. Eventual, Curtea de Justiţie poate interveni pentru a controla valabilitatea acestuia.

Procedura de adoptare a acordurilor internaţionale încheiate între Uniunea Europeană (UE), pe de o parte, şi o ţară sau o organizaţie terţă, pe de altă parte, este definită în articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea UE. Aceasta se desfăşoară în mai multe etape.


Acorduri internaţionale / EUR-lex

EUR-Lex cuprinde ansamblul instrumentelor generate de către Comunităţile Europene în cadrul exercitării responsabilităţilor lor la nivel internaţional:
  • acordurile încheiate de Comunităţile Europene cu ţări terţe sau cu organisme internaţionale în domeniile lor proprii de competenţă;
  • acordurile încheiate de comun acord de către statele membre şi Comunităţile Europene în cadrul domeniilor de competenţă comună (acorduri mixte);
  • deciziile comitetelor mixte, comitete create în temeiul unui acord internaţional şi care reunesc reprezentanţii semnatarilor în vederea gestionării acordului.
  
Această pagină web oferă acces la acordurile încheiate de către Comunităţile Europene în funcţie de
Pentru a efectua căutări legate de acorduri internaţionale, daţi clic pe linkul „Căutare în acorduri internaţionale” din meniul din partea stângă a ecranului.

De asemenea, pe site-ul EUR-Lex este prevăzut un link către baza de date privind acordurile, gestionată de către Consiliul Uniunii Europene, şi baza de date privind tratatele, gestionată de către Comisia Europeană.

 
Baza de date privind acordurile / Consiliul UE  


Prin intermediul acestui site pot fi obț inute informaț ii privind aceste acorduri, inclusiv cele în curs de aprobare.Informaț iile sunt actualizate zilnicș i includ datele de semnare, de aprobareș i de intrare în vigoare.De asemenea, se va face referire la orice rezerve sau declaraț ii relevante făcute de una din părț ile la acord, iar textele acestor declaraț ii vor putea fi consultate integral pe acest site.

Acest site include, de asemenea, informaț ii cu privire la convenț iile încheiate între statele membre ale Uniunii Europene în anumite domenii, precum cooperarea poliț ieneascăș i judiciară în materie penală, dreptul societăț ilor comercialeș i dubla impunere.

Când textul unui acord sau al unei convenț ii a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se indică referinț a, iar textul poate fi accesat făcând clic pe referinț ă.

Treaties Office DatabaseBaza de date privind tratatele / Serviciul European de Acţiune Externă
Vezi de asemenea:

BAZE DE DATE: DREPT COMUNITAR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu